Nätverks funktioner för samverkan

Dök på några anteckningar jag tagit från föreläsning eller kanske en bok. Det slog mig när jag nu åter kikar på dem hur metaforer och andra ordbilder lätt tappar sin kraft och funktion. De blir begrepp som inte längre målar upp tänkt bild i vårt inre.

Nätverk är ett sådant begrepp som i modern tid är frekvent använt för allt ifrån IT-infrastruktur och sociala medier till karriärcoachernas framgångsmantran.

Mänskliga nätverk är en förutsättning för framgång i samverkansprojekt. Vilken roll spelar de då?

Nätet som bild kan vara fiskaren garn vars syfte är att fånga fisk. Liknelsen är därmed att det mänskliga nätverket fångar in något av värde. Men vad?

Det kan vara:

  • Tankar & idéer
  • Kunskap
  • Tillhörighet

De första två punkterna ovan är väl lättast att ta till sig. Vi är vana att se på våra nätverk som källor till kunskap, kompetens och innovativa idéer. 

Tillhörigheten, känslan av sammanhang, kan vara mer diffus. Kanske för att nätverken överlappar varandra och varje individ är nav i sitt eget nätverk av kontakter såsom blivit tydliggjort för de flesta som använder sociala medier. Alla personer i ett sådant personligt nätverk upplever givetvis ingen särskilt tillhörighet annat än i relationen med nätverkets nav.

Nätverk som däremot är formaliserade där medlemskap i någon form upprättas arbetar ofta för att skänka en känsla av utvaldhet, klubbkänsla och tillhörighet. 

Nätverk är sina deltagare som drivs av såväl sam- och särintressen. Det innebär att ur nätverkets gemensamma syfte och de visioner och mål dessa ger kan deltagare se egna syften hel- eller delvis uppfyllas genom nätverkets strävanden.

Speciellt angeläget kan nätverket upplevas om det kan utgöra förändringskraft när man står inför yttre hot. 

Enligt mina anteckningar följer några regler för nätverk:

  • Måste ha tydliga spelregler
  • Ska erbjuda bekräftelse och uppmuntran

Ja, kanske måste formaliserade nätverk ha tydliga spelregler även om det spontant känns trist och begränsande.

Nätverkens medlemmar fastställer den egna tillhörigheten genom polarisering, de definierar sig ofta lika mycket genom att fastställa vad de inte är(antites) som att tydlig manifestera sina egna värderingar.

Förhoppningsvis avser spelreglerna formerna för interaktion för att arbetet med det sammanhållande syftet kan bedrivas så framgångsrikt som möjligt.

Om fokus för reglerna istället ligger på medlemmarnas personliga egenskaper med avseende på t ex kön, etnicitet, religion, status, utbildning eller andra sociodemografiska variabler lär nätverkets innovativa och problemlösande förmåga starkt begränsas.

Alla nätverk med rigida regler riskerar grupptänkande där medlemmar i rädsla att stöta sig med gruppens normer anpassar åsikter till de uttalade eller förväntade. 

Andra punktens krav på att nätverket ska skänka uppmuntran och bekräftelse kanske också kräver lite eftertanke.

Kanske avsågs mindre och täta nätverk när kravet på att vara källa till uppmuntran togs med. Jag ser framför mig ett nätverk av ensamföretagare som i samverkan blir varandras kollegor i brist på anställda att dela med- och motgångar.

Givetvis vill en medlem känna att medverkan är givande och visst bör vi alla uppmuntra och stötta medmänniskor i vår närhet. Jag tror dock man avser alla nätverks behov av att uppmärksamma de framsteg som görs och de insatser medlemmar bidrar med.

Bekräftelse behöver vi i nätverket dels som medmänniskor utan koppling till insatser men också som återkoppling på att nedlagt arbete har uppskattats.

Några korta, kärnfulla anteckningar blev genast ordrika och mindre klara. Så här nedan finner ni orginalanteckningarna, kanske gör du en helt annan tolkning?

Nätverk

Nät=fånga

Fånga:

  • Tankar & idéer
  • Kunskap
  • Tillhörighet

Nätverk är sina deltagare(som drivs av såväl sam- och särintressen)

Måste ha ett syfte(t ex utgöra förändringskraft mot mål när man står inför yttre hot)

Måste ha tydliga spelregler

Ska erbjuda bekräftelse och uppmuntran

Annons