Perspektiv på hållbar platsutveckling bortom urbant fokus

När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling

Läser faktaspäckade ”När verkligheten inte stämmer med kartan” med Mikael Vallström som redaktör. Boken har underrubriken ”Lokala förutsättningar för hållbar utveckling”.

I ett tidigt stycke skriver Maria och Mikael Vallström

Alla dessa ingångar(forskningsperspektiv, min anteckning) erbjuder sammantaget en mängd möjliga kopplingar till frågan om samhällets (o)hållbara utveckling. Vad de har gemensamt är att de pekar på platsers centrala betydelse och erbjuder en rad perspektiv bortom rådande utvecklingsmodeller. Till exempel har Ostroms studier punkterat föreställningen om ”allmänningens tragedi” och därmed öppnat upp för diskussioner kring lösningar på hållbarhetsproblemen som varken är marknadslösningar(privatisering) eller myndighetslösningar(statlig reglering). Det går då att i stället tala om ”underifrånlösningar” som har sin grund i ”det sociala”, det vill säga sådant som tillitsfulla relationer och upprepade samtal ansikte mot ansikte.

Annons

“Change is hard – until we decide it isn’t…”

För många insatser inom omställning mot mer hållbar utveckling ingår beteendeförändringar. Som exempel kan nämnas att 50% av energieffektiviseringspotentialen i fastigheter, som ju oftast ses som tekniska system kring värme, kyla, ventilation och isolering, finns att hämta i människornas beteende i lokalerna.

Detsamma lär nog gälla även inom transportsektorn där utöver övergång från fossila bränslen till förnyelsebara bara är en del. Hur vi väljer fordon och hur vi använder dem lär ha stor påverkan på hur vi lyckas reducera CO2-utsläpp.

Mänskliga beteenden varav vanor utgör en del innebär en utmaning när samhället i stort önskar få till förändring. Vi tenderar att rättfärdiga våra vanor och rationalisera dem så att vi inför oss själva och vår omvärld framstår i god dager.

I ett inlägg skriver Robert Tipton om sina resultat från studier kring vad som kännetecknar varaktig transformativ förändring. Varaktighet, eller uthållig, förändring är väsentlig då många beteendeförändringar tenderar att efter en tid återgå i den gamla vanan. Med transformativ förändring avser en avsevärd skillnad mot tidigare beteende till skillnad mot gradvis förändring som bygger på tidigare genomförda steg.

Tipton ser tre steg som förutsätts för framgångsrik varaktig transformativ förändring av beteende:

Allow

Att tillåta förändring att ske kräver att personen är redo att möjliggöra den. Ibland sker det när ett reellt hot uppstår såsom ett ”eller annars” i andra fall ses en positiv möjlighet öppna sig. Många människor ser lättare problem än möjligheter med förändringar. De flesta av oss är trygghetssökande och genetiskt har vi med oss från en mänsklig historia som varit betydligt mer farofylld än vår att försiktighet främjar överlevnad. Nu är denna hårdkodade benägenhet för riskaversion oftast kontraproduktiv och begränsande. Eller som Mark Twain lär ha uttryckt det, ”jag har haft många bekymmer i mitt liv, varav de flesta aldrig hände.” Tipton lyfter också fram det vanliga talessättet, ”var försiktig med vad du önskar då det kan slå in” och vill ändra det till mer positivt laddade ”var TYDLIG med var du önskar så sker det”.

Accept

Att acceptera behovet av förändring kan vara svårt. Speciellt när transformativ förändring ofta innebär att anta och ledas av nya värderingar. Det är då lätt att hamna i förnekelse inför förändringens behov och att den egna situationen har förändrats. Att acceptera är att liksom filmmakaren Lars Trier i sin hyllade serie Riget alltid hälsade oss tittare ”att ta det goda med det onda”. Att inte för snabbt slå på den för vår tid så framskjutna (tvärsäkra) problemlösarrollen eller den som fördömer sakernas tillstånd och dess budbärare. I Jim Collins utmärkta ”From Good to Great” myntar han begreppet ”Stockdaleparadoxen” baserat på erfarenheter från krigsfångar där överlevnad hängde på att vara fullt förvissad om att lösning kommer men lika full insikt i den verkliga situationen. Optimister bröt ihop först, sedan pessimister så att bevara en dualitet hopp och realism är vad som krävs.

Appreciate

Att uppskatta och värdesätta förändringen gör att den ökar i värde. Små vinster av förändring motiverar till stora vinster när beteenden omfattar fler eller mer omfattande. Därför viktig att uppmärksamma och vara tacksam för förändringens vinster och förtjänster. Om eftersträvad förändring omfattar fler såsom i en organisation eller samhället i stort finns finns inget bättre kraft för momentum än glädje, firande och den positiva energi som skapas.

Sammanfattningsvis uppmanar Tipton att tillåta (dig själv) att vara öppna för nya idéer, att acceptera förtjänsterna med dessa ny idéer öppet och hängivet(se, känn, rör etc) samt att uppskatta de result    du skapar genom att bli bra på förändring(fira och gratulera dig själv).

 

, viaThe 3 A’s of Transformational Change….People Development Magazine.