Vårda eldsjälarna i stadsutvecklingen

 

Alternative Route

När fem myndigheter under Boverkets ledning skapar en plattform för hållbar stadsutveckling fastställer de behoven av förändring i Sveriges kommuner.

Kommunerna som ofta ”sitter i knät” på stora konsultbolag vars expertroll gör att de styr såväl behovsanalysen som val av lösning. Vare sig särskilt demokratiskt eller effektivt!

I nedan text saxad från en delrapport pekar man riktigt på att innovativa lösningar som är anpassade efter de lokala förutsättningarna ute i Sveriges 290 kommuner sällan skapas av konsultjättar.

Det är mindre, innovativa aktörer med god kännedom om platsen som är såväl mer innovativa som öppna och flexibla för samverkan över organisatoriska gränser.             En förutsättning för att lösa de komplexa utmaningar hållbar stadsutveckling innebär.

Nu gäller det bara att kommunerna överger prestigen det innebär att arbeta med de stora drakarna och stöttar lokala och regionala aktörer som är mest lämpade för uppgiften.

”Nya sälj- och inköpsprocesser

Marknaden för stadsutveckling präglas i dag av traditionella sälj- och köpprocesser där leverantörssidan har stort inflytande över de lösningar som erbjuds. Samtidigt fattar beställarsidan beslut utifrån relativt konservativa tolkningar av regelverken t.ex. vad gäller offentlig upphandling. En hållbar stadsutveckling ställer dock krav på nya innovativa lösningar. Dessa erbjuds i dag primärt inte av de stora traditionella leverantörerna utan de utvecklas huvudsakligen av små entreprenörer. Långsiktigt hållbara lösningar tenderar också att omfatta allt större delar av stadssystemen, vilket innebär att fler aktörer blir involverade både på leverantörs- och beställarsidan.

För att kunna hantera den ökade graden av komplexitet behöver beställarsidans kravställnings- och inköpsprocess utvecklas, t.ex. innovationsupphandling. På leverantörssidan behöver marknaden också öppnas upp för fler och mindre aktörer.”

Ur Rapport 2015:1 Plattform för hållbar stadsutveckling- tillsammans för ett bättre liv i staden!

Annons